Programiranje i robotika

na zabavan način

Radionice robotike, programiranja i elektronike za učenike osnovnih i srednjih škola

robotika

Statut Informatičkog kluba "VEL_IK"

Na temelju članaka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/2014.) i članaka 5. i 6. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, 76/1993., 11/1994. i 38/2009.) Skupština Informatičkog kluba ”VEL_IK” na sjednici održanoj 05. rujna 2015. godine u Velikoj Gorici donosi

 

STATUT INFORMATIČKOG KLUBA ”VEL_IK”

 

I. TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim statutom udruge Informatički klub ”VEL_IK”, Velika Gorica (u daljnjem tekstu Klub) regulira odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; o načinu osiguranja javnosti djelovanja Kluba; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova; tijelima Kluba, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Kluba; o prestanku postojanja Kluba; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Kluba te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Kluba te drugim pitanjima od značaja za Kluba.

Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom Statutu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

 

Članak 2.

Klub djeluje kao nestranačka udruga civilnoga društva.

Klub je neprofitna pravna osoba i upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske i u Registar neprofitnih organizacija.

Klub je registrirano pri Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji.

Klub djeluje na području Zagrebačke županije.

Sjedište Kluba je u Velikoj Gorici, Cvjetno naselje 18/A.

Odluku o adresi sjedišta donosi Izvršni odbor.

 

Članak 3.

Klub djeluje pod nazivom: Informatički klub ”VEL_IK”.

Kratica naziva Kluba je: IK ”VEL_IK”.

 

Članak 4.

Klub ima pečat.

Pečat je okruglog oblika, vanjskog promjera 30 mm. Po unutarnjem obodu kružnice ispisan je tekst: Informatički klub Velika Gorica, a u sredini pečata ispisan je skraćeni naziv Kluba IK ”VEL_IK”.

 

Članak 5.

Klub predstavljaju i zastupaju predsjednik i tajnik Kluba.

U slučaju spriječenosti predsjednika, zamjenjuje ga dopredsjednik.

U slučaju spriječenosti predsjednika, dopredsjednika i tajnika Klub zastupa član Kluba kojeg imenuje predsjednik.

 

Članak 6.

Klub je udruga član Zajednice tehničke kulture Grada Velike Gorice, Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije i Hrvatskog saveza informatičara.

Klub se može udružiti u zajednice udruga u zemlji čiji su ciljevi i djelatnosti podudarni s njezinim ciljevima i djelatnostima i ako udruživanje pridonosi postizanju ciljeva njegovog djelovanja utvrđenih ovim Statutom.

O udruživanju u druge zajednice, kao i o istupanju iz članstva odnosno razdruživanju, odlučuje Skupština Kluba na prijedlog Izvršnog odbora Kluba.

 

II. CILJEVI I PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA TE DJELATNOSTI I GOSPODARSKE DJELATNOSTI KLUBA

 

Članak 7.

Temeljni ciljevi Kluba jesu:

 • promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje i na razvitak osobnosti;
 • razvitak i promicanje tehničke kulture, a osobito robotike i informatike, te postignuća i rada svojih članova;
 • zaštita vlastitih interesa i zastupanje i zaštita interesa i uvjerenja svojih članova;
 • znanstveno i tehničko opismenjivanje, tehnički odgoj, obrazovanje i osposobljavanje, te omogućivanje što većem broju građana, posebice djece i mladeži, stvaralačkog izražavanja i potvrđivanja sposobnosti, znanja i vještina;
 • zalaganje za širenje i primjenu znanstvenih i tehničkih postignuća po mjeri zakona održivog razvitka i čovjeka dostojnog života;
 • unaprjeđivanje stručnog rada i promidžba istraživanja i inovacija u robotici i informatici;
 • njegovanje zajedničkog duha i vrijednosti robotike i informatike, humanosti, snošljivosti, međusobnog poštivanja, te suradnje i prijateljstva među ljudima bez obzira na dob, spol, rasnu, nacionalnu, vjersku, političku pripadnost, društveni položaj i svjetonazor;
 • sudjelovanje u humanitarnim akcijama i pružanje nesebične pomoći u prirodnim, tehnološkim i ostalim nesrećama.

Klub sukladno ciljevima djeluje na području tehničke kulture.

 

Članak 8.

Ciljeve iz članka 7. ovoga Statuta Klub postiže obnašanjem sljedećih zadaća:

 • stvaranjem i unaprjeđenjem svekolikih uvjeta slobodnog udruživanja građana za bavljenje robotikom i informatikom iz kreativnih i rekreativnih pobuda;
 • osposobljavanjem članova za stjecanje i proširivanje znanja i vještina, izražavanje i potvrđivanje njihovih stvaralačkih sklonosti i sposobnosti u svrhu primjene i korištenja sveukupnog potencijala znanstveno-tehničkih dostignuća;
 • poticanjem, usklađivanjem i unaprjeđivanjem sveukupnih aktivnosti članova u robotici i informatici kako bi učinkovitije zadovoljavali svoje osobne i zajedničke te javne potrebe u tehničkoj kulturi;
 • izvođenjem izvanškolskih i sudjelovanjem u izvannastavnim programima tehničkog, tehnološkog i informatičkog odgoja i obrazovanja mladeži, a osobito darovite i hendikepirane djece, u svrhu korisnog i zanimljivog provođenja dokolice, stjecanja znanstvenog pristupa stvarnosti, razvijanja sposobnosti, uvida u vlastite sklonosti i sposobnosti, te usmjeravanja ka izboru tehničkih i istraživačkih zanimanja;
 • popularizacijom znanstvenih i tehničkih dostignuća predavanjima, izložbama i na druge načine koji pridonose njihovom razumijevanju, širenju i primjeni od što većeg dijela pučanstva, naročito mladih, te poticanju za bavljenje tehničkim sadržajima;
 • održavanjem natjecanja, susreta, izložbi, revija i sličnih priredbi te sudjelovanjem na sličnim manifestacijama drugih priređivača;
 • nabavkom opreme i održavanjem objekata čiji je Klub vlasnik ili korisnik;
 • suradnjom sa gospodarskim i drugim organizacijama, školama i državnim tijelima;
 • poticanjem i pomaganjem osnivanja novih i suradnjom s udrugama tehničke kulture;
 • obavljanjem drugih zadaća utvrđenih Zakonom o tehničkoj kulturi i drugim propisima.
 • okuplja i organizira rad učenika osnovnih i srednjih škola zainteresiranih za unapređivanje znanja i razvoja vještina iz područja tehničke kulture, a posebno informatike, robotike i automatike
 • predlaže i provodi nabavku opreme te održava prostor i objekte koje koristi za svoj rad,
 • ostvaruje suradnju sa školama, udrugama, gospodarskim i drugim organizacijama te državnim tijelima,
 • usklađuje rad i surađuje s udrugama tehničke kulture i informatike na području Grada Velike Gorice, Zagrebačke županije i Republike Hrvatske,

 

Članak 9.

Klub je neprofitna organizacija koja se ne osniva sa svrhom stjecanja dobiti i ne obavlja gospodarsku djelatnost.

III. JAVNOST RADA

Članak 10.

Rad Kluba je javan.

Javnost rada Kluba ostvaruje se:

 • pravodobnim i istinitim izvještavanjem članstva i nadležnih tijela o radu Kluba i o značajnim događanjima,
 • objavom na internetskim stranicama Kluba,
 • izdavanjem publikacija Kluba,
 • javnim priopćavanjem ili
 • na drugi prikladan način.

 

IV. ČLANSTVO, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANICA

 1. Članstvo u Klubu

Članak 11.

Članovi Kluba su fizičke osobe.

Članom Kluba se postaje upisom u popis članova koji vodi tajnik Kluba.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o nazivu člana, OIB-u, datumu pristupanja Klubu, kategoriji članstva i datumu prestanka članstva u Klubu.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

 

Članak 12.

Članstvo u Klubu može biti redovno, podupiruće i počasno.

Redovni član Kluba može postati svaka osoba koja je navršila 18 godina i posjeduje poslovnu sposobnost.

Redovni članovi Kluba prihvatili su Statut i opće akte Kluba.

 

Podupirućim članom Kluba može postati svaka osoba koja svojim aktivnim sudjelovanjem u radu doprinosi ostvarivanju ciljeva Kluba.

Na poziv tajnika, podupirući članovi sudjeluju u radu Kluba, ali su bez prava glasa.

Klub ima ovlasti pratiti pridržava li se podupirući član pravila ponašanja Kluba.

 

Počasnim članom Kluba može postati svaka osoba koja je bitno doprinijela ostvarenju ciljeva Kluba.

Na poziv tajnika, počasni članovi sudjeluju u radu Kluba, ali su bez prava glasa.

 

Mišljenje o prijemu u svaki oblik članstva, kao i o prestanku članstva daje Izvršni odbor, a odluku donosi Skupština Kluba.

 

 1. Uvjeti za prijam u članstvo

Članak 13.

Ispunjavanje uvjeta za prijam u članstvo utvrđuje Izvršni odbor, a odluku o prijamu u članstvo donosi Skupština Kluba.

Odluka Skupštine Kluba je konačna.

 

 1. Prava i obveze članova

Članak 14.

Član Kluba stječe i preuzima članska prava i obveze utvrđene ovim Statutom danom prijama u članstvo Kluba.

Kluba članu izdaje pisani dokument odluke o prijamu u članstvo i upisuje ga u Popis članova.

Visinu članarine određuje Izvršni odbor Kluba.

 

Članak 15.

Prava i obveze svih članova Kluba su:

 • isticanje pripadnosti Klubu;
 • pridonošenje ostvarivanju ciljeva Kluba, poglavito razvoju i promicanju područja tehničke kulture u kojem djeluju;
 • redovito podmirivanje članarine;
 • čuvanje, podizanje i zaštita ugleda i interesa Kluba
 • sudjelovanje u ostvarivanju programa rada i djelatnosti, te ciljeva Kluba i u rješavanju drugih pitanja od zajedničkog interesa;
 • skrb o razvitku, unaprjeđenju i promicanju Kluba;
 • dobivanje obavijesti o radu Kluba;
 • iznošenje mišljenja i prijedloga za učinkovitije ostvarivanje ciljeva i zadaća, te pokretanje rasprave o djelatnosti i radu Kluba;
 • stjecanje priznanja i nagrada za svoj rad;
 • pridržavanje Statuta i drugih akata Kluba, te pisanih i uobičajenih pravila rada i kodeksa ponašanja u robotici, automatici i informatici;

 1. Stegovna odgovornost članova

Članak 16.

Član Kluba podliježe stegovnoj odgovornosti kada ne ostvaruje ciljeve i zadaće zbog kojih je Klub osnovan, kada teže povrijedi ovaj Statut i djeluje protivno programu rada Kluba, aktima i odlukama Skupštine i drugih tijela Kluba, kada svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu Kluba te kada ne ispuni svoje obveze u snošenju troškova zajedničkog djelovanja, uporabe imovine i usluga Kluba.

Članak 17.

Stegovne mjere koje se primjenjuju na člana Kluba su:

 1. opomena,
 2. uskrata prava sudjelovanja u radu Kluba (suspenzija),
 3. isključenje iz članstva Kluba.

Izricanju stegovnih mjera može prethoditi upućivanje pisanog upozorenja članu.

 

Članak 18.

Opomena je najblaža stegovna mjera, koja se izriče ako član:

 1. teže povrijedi Statut i odredbe općih akata Kluba;
 2. svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu Kluba;
 3. ne provodi odluke Skupštine i zaključke tijela Kluba i djeluje protivno njima;
 4. ne ispunjava preuzete i/ili ugovorene financijske i druge obveze;
 5. nakon upozorenja ne uskladi svoje ponašanje s aktima i odlukama Kluba.

 

Odluka o izricanju opomene obvezno sadrži:

 1. popis nedostataka u radu člana s razlozima zbog kojih je opomena izrečena;
 2. utvrđenu odgovornost i što član treba poduzeti, te
 3. rok u kojem član ima poduzeti korake iz točke 2. i o tome izvijestiti Izvršni odbor.

Opomenu izriče Izvršni odbor Kluba.

 

Članak 19.

Uskrata prava sudjelovanja u radu Kluba izriče se članu koji nakon izricanja opomene iz razloga propisanih člankom 18. ovoga Statuta ne ukloni nedostatke i ne prekine ponašanje zbog kojega je opomenut i ugrozi ostvarivanje programa Kluba.

Uskrata prava sudjelovanja u radu Kluba traje dok član na ukloni nedostatke ili ne ispuni obveze zbog čijeg je nepoštivanja izrečena, a najdulje dvije godine.

 

Suspenzija podrazumijeva uskratu prava sudjelovanja u odlučivanju tijela Kluba, te u programima i manifestacijama koje priprema i izvodi Klub ili drugi priređivači za koje Klub odabire sudionike.

Član kojem je izrečena suspenzija ima pravo žalbe Skupštini Kluba. Žalba se podnosi u roku od 15 dana po primitku odluke, a Skupština se o njoj mora očitovati u prvom redovitom ili u izvanrednom zasjedanju, ali najkasnije tri mjeseca od zaprimanja žalbe.

 

Članak 20.

Isključenje iz članstva najteža je i krajnja stegovna mjera koja se članu može izreći zbog:

 1. trajnijeg djelovanja protivno odredbama Statuta, drugih akata i programa Kluba;
 2. nanošenja teške štete interesima i ugledu Klubu;
 3. nanošenja materijalne štete Klubu i njegovim članovima.

 

Odluku o isključenju iz članstva donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora. Prijedlog za isključenje je utvrđen kada predlagatelj pruži iscrpno obrazloženje i nepobitne dokaze da su nastupili uvjeti iz prethodnog stavka te ako se za nj izjasne dvije trećine ukupnoga broja članova Izvršnog odbora.

Skupština odluku donosi tajnim glasovanjem dvotrećinskom većinom ukupnoga broja članova. Odluka Skupštine o isključenju je konačna.

 

Članak 21.

Osim isključenjem, članstvo u Klubu prestaje:

 1. prestankom djelovanja Kluba,
 2. svojevoljnim istupom,
 3. brisanjem.

 

Do prestanka članstva svojevoljnim istupom dolazi temeljem pisane izjave člana.

Brisanjem članstvo prestaje uslijed neplaćanja članarine do kraja prvog tromjesečja u godini i uslijed smrti.

 

UNUTARNJE USTROJSTVO KLUBA

 

V. UPRAVLJANJE KLUBOM I TIJELA KLUBA

 

 1. Zajedničke odredbe

Članak 22.

Klubom upravljaju redoviti članovi, i to: neposrednim osobnim izjašnjavanjem u Skupštini, posredno preko izabranih članova u druga tijela Kluba, iniciranjem razmatranja određenih pitanja tijelima Kluba i na druge načine utvrđene ovim Statutom.

 

Članak 23.

Tijela Kluba su:

 1. Skupština,
 2. Izvršni odbor
 3. Nadzorni odbor

Mandat tijela Kluba traje četiri godine i počinje od dana konstituiranja tih tijela.

 

 1. Skupština Kluba

Članak 24.

Skupština je najviše upravno tijelo Kluba, a tvore ju redoviti članovi Kluba.

Član Skupštine je osoba kojoj sudskom odlukom nije izrečena mjera zabrane javnog istupanja i nije osuđivana za kaznena djela.

 

Članak 25.

Skupština Kluba:

a) donosi:

 • Statut Kluba i njegove izmjene i dopune,
 • odluku o prijamu u članstvo i isključenju iz članstva Kluba,
 • program rada Kluba i djelovanja tijela Skupštine Kluba,
 • Odluku o postupku s imovinom u slučaju prestanka rada Kluba na prijedlog Upravnog odbora Kluba, a u nemogućnosti saziva Skupštine, odluku donosi Izvršni odbor Kluba,
 • odluku o prenošenju ovlasti Izvršnom odboru o usvajanju prijedloga financijskog plana koji će se smatrati pravovaljanim do prvog redovnog sljedećeg zasjedanja Skupštine,
 • druge opće akte utvrđene ovim Statutom, odnosno zakonom;

b) usvaja:

 • plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,
 • godišnji financijski izvještaj i izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu;

c) odlučuje o:

 • udruživanju Kluba u druge zajednice udruga i organizacije,
 • stegovnoj mjeri isključenja iz članstva,
 • prestanku postojanja i rada Kluba;

d) bira i odrješuje:

 • predsjednika Kluba,
 • dopredsjednika Kluba
 • Izvršni odbor Kluba,

g) proglašava:

 • počasnog predsjednika Kluba,
 • počasne i podupiruće članove Kluba.

Skupština raspravlja i odlučuje i o drugim pitanjima iz svog djelokruga određenim zakonom i Statutom, koja ovim Statutom ili njezinom odlukom nisu stavljena u nadležnost Izvršnog odbora ili drugog tijela i koja joj povjere članovi Kluba.

 

Članak 26.

Zasjedanje Skupštine može biti izborno, redovno i izvanredno.

Izborno zasjedanje Skupštine održava se svake četvrte godine.

Redovno zasjedanje Skupštine održava se najmanje jedanput u godini.

Redovno zasjedanje Skupštine saziva predsjednik Kluba u skladu sa zakonom i Statutom ili na temelju zaključka Izvršnog odbora, a u pravilu povodom usvajanja plana rada i financijskog plana za sljedeću kalendarsku godinu i usvajanja izvještaja o radu i financijskom poslovanju za prethodnu kalendarsku godinu.

 

Izvanredno zasjedanje Skupštine saziva predsjednik Kluba u slučaju kada treba hitno riješiti pitanja koja su u nadležnosti Skupštine, a svako odgađanje rješavanja može donijeti štetu za Klubu.

Izvanredno zasjedanje može se sazvati kada to u pisanom obliku zatraži najmanje jedna trećina redovnih članova Kluba ili nadležno tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave ili državne uprave. U zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red zasjedanja.

Ako predsjednik Kluba ne sazove zasjedanje Skupštine u roku od trideset (30) dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će ga predlagatelj, a poziv mora sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanja zasjedanja.

 

Članak 27.

U slučaju isteka mandata tijelima Kluba, Skupštinu Kluba saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili jedna trećina članova Kluba, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Kluba.

Članak 28.

Poziv za zasjedanje Skupštine sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, vrijeme i mjesto održavanja sjednice.

Poziv i materijali za zasjedanje dostavljaju se članovima Skupštine najmanje osam (8) dana prije održavanja zasjedanja.

Kada Skupština odlučuje o pitanjima koja iziskuju prethodno izjašnjavanje članova Kluba ili se održava izborno zasjedanje Skupštine, materijali za zasjedanje dostavljaju se najmanje četrnaest (14) dana prije održavanja zasjedanja.

 

Članak 29.

Zasjedanje Skupštine vodi tročlano radno predsjedništvo, koje na početku zasjedanja javnim glasovanjem biraju nazočni članovi Skupštine.

Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je na sjednici prisutna polovina ukupnog broja redovnih članova Kluba plus jedan član.

Ako je trideset minuta nakon zakazanog početka Skupštine prisutno manje od pola redovnih članica, redovna Skupština nastavlja rad i odlučuje pravovaljano ukoliko se utvrdi da je prisutna najmanje jedna trećina redovnih članova Kluba. U ovom slučaju Skupština ne može odlučivati o izmjenama i dopunama Statuta Kluba.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova Skupštine.

Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Iznimno, glasovanje na izbornoj Skupštini je isključivo tajno.

O zasjedanju Skupštine vodi se zapisnik koji se trajno čuva u pismohrani Kluba.

 

Članak 30.

Sjednice Skupštine mogu se u opravdanim slučajevima, kao u slučaju kada treba hitno riješiti pitanja koja su u nadležnosti Skupštine, a svako odgađanje rješavanja može donijeti štetu za Kluba ili kako bi se smanjili troškovi održavanja sjednice, održati i tako da se natpolovična većina redovnih članova Kluba o predloženim točkama dnevnog reda, do unaprijed definiranog roka, izjasni putem telefaksa ili elektroničkom poštom.

Tajnik vodi i arhivira zapisnik elektroničkog zasjedanja Skupštine na isti način kao i kad Skupština zasjeda na tradicionalni način.

 

 1. Izvršni odbor Kluba

Članak 31.

Izvršni odbor ima od pet (5) članova, koje iz svog sastava bira Skupština Kluba na vrijeme od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Predsjednik i tajnik Kluba članovi su Izvršnog odbora po položaju.

 

Članak 32.

Izvršni odbor:

a) utvrđuje prijedlog:

 • dnevnog reda, mjesto i datum održavanja i sve materijale za zasjedanje Skupštine, Statuta i njegovih izmjena i dopuna drugih akata koje donosi Skupština,
 • programa rada Kluba i ostalih dokumenata koje donosi Skupština,
 • financijskog plana, programa rada, godišnjeg financijskog i opisnog izvještaja,
 • počasnog predsjednika, redovnih, podupirućih i počasnih članova Kluba;

b) donosi:

 • po ovlasti Skupštine, prijedlog financijskog plana koji je pravovaljan do prvog redovnog zasjedanja Skupštine,
 • Odluku o adresi sjedišta Kluba,
 • Odluku o visini članarine,
 • odluke o ustanovljenju stalnih i povremenih stručnih radnih tijela iz svoje nadležnosti,
 • Odluku o postupku s imovinom u slučaju prestanka Kluba, odnosno u slučaju nemogućnosti saziva Skupštine,
 • ostale opće akte na osnovi ovog Statuta koji nisu u nadležnosti Skupštine;

c) odlučuje o:

 • dodjeli javnih priznanja i nagrada Kluba;
 • sudjelovanju svojih članova i korisnika na natjecanjima i manifestacijama;

d) osigurava:

 • pripremu materijala za Skupštinu;

e) bira i odrješuje:

 • na prijedlog tajnika i predsjednika Kluba, članove stručnih radnih tijela Kluba čije je imenovanje u njegovoj nadležnosti,
 • na prijedlog tajnika i predsjednika Kluba, Nadzorni odbor,
 • na prijedlog tajnika i predsjednika Kluba, predstavnike Kluba u tijelima zajednica, ustanova i organizacija čijom je Klub članicom i u drugim savjetodavnim tijelima;

f) obavlja i druge zadaće utvrđene Statutom.

 

Članak 33.

Izvršni odbor radi i odlučuje na sjednicama.

Izvršni odbor zasjeda prema potrebi, najmanje četiri puta godišnje.

Izvršni odbor može donositi pravovaljane odluke ako je na sjednici prisutna polovina ukupnog broja članova plus jedan član.

Ako je trideset minuta nakon zakazanog početka sjednice prisutno manje od polovine članova, sjednica nastavlja rad i odlučuje pravovaljano ukoliko se utvrdi da je prisutna najmanje jedna trećina članova.

Izvršni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja prisutnih članova.

Pisane suglasnosti članova Izvršnog odbora koji nisu prisutni su pravovaljane.

Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

O sjednicama Izvršnog odbora vodi se zapisnik, koji supotpisuju predsjednik i tajnik Kluba.

Zaključci sjednica šalju se svim članovima Izvršnog odbora.

 

Članak 34.

Sjednice Izvršnog odbora mogu se u opravdanim slučajevima, kao u slučaju kada treba hitno riješiti pitanja koja su u nadležnosti Izvršnog odbora, a svako odgađanje rješavanja može donijeti štetu za Klub ili kako bi se smanjili troškovi održavanja sjednice, održati i tako da se natpolovična većina članova Izvršnog odbora o predloženim točkama dnevnog reda, do unaprijed definiranog roka, izjasni putem telefaksa ili elektroničkom poštom.

Tajnik vodi i arhivira zapisnik elektroničkog zasjedanja Izvršnog odbora na isti način kao i kad Izvršni odbor zasjeda na tradicionalni način.

 

Članak 35.

Sjednice Izvršnog odbora saziva predsjednik Kluba.

Sjednicama Izvršnog odbora predsjedava predsjednik Kluba.

Predsjednik Kluba dužan je sjednicu Izvršnog odbora sazvati i kada to zatraži:

 • jedna trećina članova Izvršnog odbora Kluba,
 • tajnik Kluba,
 • nadležno tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave ili državne uprave,
 • Izvršni odbor ili Skupština zajednice tehničke kulture ili nacionalnog saveza tehničke kulture u koji je Klub učlanjen.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, sjednicu Izvršnog odbora s istim ovlastima saziva, predsjedava i rukovodi dopredsjednik ili tajnik ili član Izvršnog odbora kojeg ovlasti predsjednik Kluba.

 

Članak 36.

Članovi Izvršnog odbora zajednički odgovaraju za rad Izvršnog odbora Skupštini, a pojedinačno za svoj rad i za rad Izvršnog odbora, u granicama povjerenih ovlasti i dužnosti, Skupštini i Izvršnom odboru.

Izvršni odbor i svaki njegov član mogu podnijeti ostavku ili biti opozvani prije isteka vremena na koje su birani.

Skupština može opozvati predsjednika i članove Izvršnog odbora i prije isteka mandata ako:

 • su prekršili zakon;
 • postupaju suprotno odlukama Skupštine;
 • ne ispunjavaju obveze utvrđene ovim Statutom ili ako su povrijedili ovaj Statut;
 • izgube poslovnu sposobnost;
 • podnesu ostavku.

Prijedlog za opoziv člana Izvršnog odbora može podnijeti predsjednik Kluba, tajnik ili najmanje dvije trećine članova Skupštine.

Članu Izvršnog odbora koji izgubi svojstvo člana Skupštine Kluba prestaje i dužnost člana Izvršnog odbora.

 

Ako broj članova Upravnog odbora padne ispod najmanjeg određenog broja članova odnosno ispod tri (3) članova, umjesto člana Izvršnog odbora koji je podnio ostavku ili koji je opozvan, Skupština bira novog člana Izvršnog odbora. Mandat novoizabranog člana Izvršnog odbora traje do isteka tekućeg mandata Izvršnog odbora.

 

VI. NADZOR NAD RADOM KLUBA

Članak 37.

Nadzor rada, odnosno poslovanja Kluba radi Nadzorni odbor.

 

Članak 38.

Nadzorni odbor tvore tri člana, koje bira Izvršni odbor Kluba na prijedlog tajnika i predsjednika Kluba.

Članovi Nadzornog odbora mogu, ali ne moraju biti članovi Skupštine.

Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Odbora između sebe.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Izvršnog odbora, tajnik, predsjednik ili dopredsjednik Kluba.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Opoziv članova Nadzornog odbora obavlja se na način na koji su izabrani, a iz razloga koji su navedeni za članove Izvršnog odbora.

Članak 39.

Nadzorni odbor:

 • prati i nadzire provođenje zakonitosti u radu i poslovanju Kluba;
 • nadzire izvršavanje zakonskih, ugovorenih i drugih obveza;
 • nadzire i analizira ostvarivanje utvrđene financijske politike i financijskog plana.

Nadzorni odbor radi na sjednicama koje saziva predsjednik, a odluke donosi većinom glasova.

 

Članak 40.

O svojim nalazima i mišljenjima Nadzorni odbor u pisanom obliku izvještava tajnika, predsjednika, Izvršni odbor i tijelo čiji je rad nadziran.

Tijelo kojemu je izvještaj upućen dužno ga je razmotriti, zauzeti svoj stav i u okviru svojih ovlasti poduzeti mjere za uklanjanje uočenih nedostataka, odnosno predložiti poduzimanje takvih mjera.

O svom djelovanju i rezultatima Nadzorni odbor izvještava Skupštinu prema potrebi, a najmanje jedanput u godini.

Tijela Kluba dužna su Nadzornom odboru pružiti sve tražene i potrebne podatke te omogućiti uvid u dokumente i osigurati uvjete za rad.

VII. PREDSJEDNIK, DOPREDSJEDNIK I TAJNIK KLUBA

 

 1. Zajedničke odredbe

Članak 41.

Klub ima predsjednika, dopredsjednik i tajnika.

 

Članak 42.

Predsjednik i tajnik Kluba ključne su pojedinačne dužnosti s posebnim ovlastima i odgovornostima za djelovanje i postizanje ciljeva Kluba.

 

 1. Predsjednik Kluba

Članak 43.

Predsjednik Kluba dragovoljna je dužnost na koju može biti izabran redoviti član Kluba.

Mandat predsjednika Kluba traje četiri godine i može biti ponovno biran.

Predsjednik Kluba po svojoj je dužnosti ujedno i predsjednik Izvršnog odbora.

 

Članak 44.

Kandidati za predsjednika Kluba trebaju prilikom isticanja kandidature pripremiti životopis i pismo namjere.

Za predsjednika Kluba može biti birana osoba koju predloži Izvršni odbor dotadašnjeg saziva Skupštine ili najmanje dvije trećine članova Skupštine, a izabran je kandidat kojeg podrži više od polovine ukupnog broja prisutnih redovnih članova Skupštine.

Ako je za predsjednika istaknut jedan kandidat i u prvom krugu glasovanja ne dobije potrebnu većinu glasova, na izbornu se listu stavlja novi kandidat ili kandidati.

 

Članak 45.

Ako je za predsjednika istaknuto više kandidata od kojih u prvom krugu glasovanja ni jedan ne dobije potrebnu većinu glasova, u drugom krugu glasovanja na izbornu se listu stavljaju ona dva kandidata koji su u prvom krugu dobili najveći broj glasova.

Ako u drugom krugu glasovanja ni jedan od dva kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova, prelazi se na treći, završni krug glasovanja u kojem je za predsjednika izabran kandidat koji dobije većinu glasova nazočnih članova Skupštine.

Predsjednika Kluba Skupština bira isključivo tajnim glasovanjem.

 

Članak 46.

Predsjednik Kluba odgovoran je za svoj rad Skupštini Kluba.

Predsjedniku Kluba može prestati dužnost i prije isteka vremena na koje je izabran pod uvjetima i na način koji je ovim Statutom predviđen za članove Izvršnog odbora.

 

Članak 47.

Predsjednik Kluba:

 • predstavlja i zastupa Klub;
 • saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora;
 • potpisuje akte koje donose Skupština i Izvršnog odbor;
 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Izvršnog odbora;
 • surađuje s nadležnim javnim tijelima, ustanovama i poslovnim subjektima u svezi ostvarivanja usvojenih planova i programa te razvoja i promocije tehničke kulture;
 • ostvaruje neposredne kontakte sa zajednicama, nacionalnim savezima i udrugama tehničke kulture, kao i čimbenicima o kojima ovisi razvoj i unapređivanje tehničke kulture i drugima;
 • izvještava o svom radu Izvršni odbor i Skupštinu;
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, poslovnicima Skupštine i Izvršnog odbora i koje mu povjeri Skupština.

Predsjednik je odgovoran da rad Kluba bude u skladu s ovim Statutom i relevantnim zakonima i propisima.

 

Članak 48.

Predsjednika Kluba u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje s punim ovlastima dopredsjednik, tajnik ili član Izvršnog odbora kojeg ovlasti predsjednik Kluba.

 

 1. Dopredsjednik Kluba

Članak 49.

Dopredsjednik Kluba dragovoljna je dužnost na koju može biti izabran redoviti član Kluba.

Mandat dopredsjednika Kluba traje četiri godine i može biti ponovno biran.

Dopredsjednik Kluba u slučaju spriječenosti predsjednika preuzima sve dužnosti, obaveze i ovlasti predsjednika Kluba.

 

 1. Tajnik Kluba

Članak 50.

Tajnik Kluba dužnost obnaša dragovoljno, a po svom je položaju član Izvršnog odbora Kluba.

Uvjete za izbor tajnika utvrđuje Izvršni odbor.

 

Članak 51.

Tajnik Kluba:

 • predstavlja i zastupa Klub;
 • planira cjelokupnu djelatnost Kluba u skladu sa Statutom Kluba, Zakonom o tehničkoj kulturi i drugim relevantnim propisima;
 • skrbi za zakonitost rada i za ispunjavanje zakonom propisanih, ugovorom i na drugi način preuzetih obveza Kluba;
 • odgovoran je za pripremu prijedloga programa rada, financijskog plana i svih izvještaja Kluba;
 • vodi posebnu skrb o imovini Kluba i nalogodavac je za financijsko i materijalno poslovanje Kluba na temelju usvojenog financijskog plana;
 • odgovoran je za poslovnu dokumentaciju, ugovore, sporazume i naloge u svezi ostvarivanja programa i financijskog plana Kluba;
 • poduzima mjere za ostvarenje plana i programa;
 • usklađuje rad radnih tijela Kluba, Skupštine i Izvršnog odbora;
 • surađuje s javnim tijelima, ustanovama i poslovnim subjektima u svezi ostvarivanja usvojenih planova i programa te razvoja i promocije tehničke kulture;
 • ostvaruje neposredne kontakte sa zajednicama i udrugama tehničke kulture, kao i čimbenicima o kojima ovisi razvoj i unapređivanje tehničke kulture, uključujući s jedinicama lokalne (regionalne) samouprave i drugima;
 • prati zakonske i druge propise značajne za djelatnost tehničke kulture te pravno i financijsko okruženje u kojem djeluju neprofitne organizacije;
 • skrbi o obavještavanju i obavještava javnost i članice o radu i djelovanju Kluba,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom Kluba, zakonom te općim aktima Skupštine i Izvršnog odbora
 • vodi Popis članova.

 

Članak 52.

Kada tajnik utvrdi da se planira donijeti ili je donesen akt ili odluka u suprotnosti sa zakonom, ovim Statutom, drugim općim aktima ili je odluka štetna za Klub, upozorit će tijelo Kluba koje takav akt donosi.

Ako tijelo i nakon upozorenja ostane pri svom aktu, tajnik je dužan o tome izvijestiti Izvršni odbor Kluba i nadležna tijela.

 

Članak 53.

Tajnik za svoj rad i djelovanje odgovara Izvršnom odboru i Skupštini Kluba.

O svom radu i radu Kluba u cjelini tajnik izvještava Izvršni odbor na njegov zahtjev, a najmanje jedanput u godini.

U slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, tajnika zamjenjuje osoba koju odredi Izvršni odbor ili u dogovoru s predsjednikom Kluba.

 

VIII. OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Članak 54.

Stručne i administrativne poslove za Klub obnaša tajnik Kluba.

Obavljanje pojedinih stručnih, administrativnih, pomoćnih ili drugih poslova koji su privremeni ili povremeni, ili koje nije moguće ili nije ekonomično obavljati u Klubu, Izvršni odbor može povjeriti poduzeću ili stručnoj službi druge organizacije, ili njihovo obavljanje osigurati ugovorom o djelu ili o autorskom radu.

Poslove koji se osiguravaju ugovorom o djelu ili autorskom radu ugovaraju predsjednik ili tajnik Kluba u skladu s financijskim planom.

 

IX. NAČIN I POSTUPAK DONOŠENJA STATUTA I DRUGIH AKATA

Članak 55.

Poticaj za donošenje, odnosno izmjenu i dopunu Statuta i drugih općih akata Kluba može dati jedna trećina redovnih članova Kluba, Skupština, Izvršni odbor, tajnik i predsjednik Kluba.

Postupku izrade nacrta općeg akta sukladno poticaju iz stavka 1. ovog članka obvezno se pristupa kada izradu potakne odnosno podupre najmanje trećina članova Skupštine ili Izvršni odbor Kluba.

Članak 56.

Izradu nacrta Statuta i drugog općeg akta koje donosi Skupština ustrojava i za nju je odgovoran Izvršni odbor Kluba.

 

Članak 57.

Statut i druge opće akte donosi Skupština Kluba većinom glasova ukupnog broja prisutnih redovnih članova.

Izmjene i dopune Statuta i ostalih akata donose se na način i po postupku za njihovo donošenje.

 

Članak 58.

Pravo tumačenja ovoga Statuta ima Skupština Kluba, a tekstove tumačenja priprema Izvršni odbor.

Pravo tumačenja drugih općih akata ima Izvršni odbor Kluba.

 

Članak 59.

Statut i drugi opći akti koje je donijela Skupština dostavljaju se nadležnom organu uprave te se objavljuju na internetskoj stranci, oglasnoj ploči Kluba ili na drugi prikladan način.

X. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 60.

Klub može svojim članovima, organizacijama i pojedincima dodjeljivati nagrade i priznanja za zasluge, dostignuća i doprinos razvoju Kluba.

Vrste priznanja, kriterije i način dodjele priznanja utvrđuje Izvršni odbor svojim aktom.

 

XI. IMOVINA KLUBA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

Članak 61.

Za provođenje svojih programa Klub osigurava sredstva iz imovine Kluba.

Imovinu Kluba čine:

 • novčana sredstva koja je Klub stekao uplatom članarina;
 • novčana sredstva koja je Klub stekao obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaraju ciljevi;
 • dobrovoljni prilozi, darovi i donacije iz proračuna jedinica lokalne (regionalne) uprave, ostalih proračuna, fondova i transfera te iz drugih dopuštenih izvora;
 • nekretnine i pokretne stvari;
 • druga imovinska prava.

 

Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

 

Članak 62.

Prihodi i rashodi Kluba utvrđuju se financijskim planom koji donosi Skupština Kluba.

Ukupna sredstva (prihodi) raspodjeljuju se financijskim planom sukladno programu rada Kluba.

Klub vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća sukladno propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Financijsko-materijalno poslovanje Kluba obavlja se sukladno zakonu i aktima Skupštine, Izvršnog odbora i tajnika Kluba.

Nalogodavac za izvršenje financijskog plana je tajnik Kluba.

 

Članak 63.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Izvršni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 

Članak 64.

Za svoje obveze Klub odgovara cijelom svojom imovinom, u skladu sa zakonom.

 

XII. PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA I POSTUPAK S IMOVINOM

Članak 65.

Klub može prestati postojati iz razloga utvrđenih Zakonom ili odlukom Skupštine o prestanku Kluba.

U slučaju prestanka Kluba temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Kluba tročetvrtinskom većinom glasova od ukupnog broja redovnih članova Skupštine Kluba.

 

Prestankom postojanja Kluba imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu.

Klub nema pravo dijeliti imovinu svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

 

XIII. IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA KLUBA

Članak 66.

Likvidatora Kluba imenuje i opoziva Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.

Likvidator može biti i osoba koja nije član Kluba, a mora raspolagati odgovarajućim stručnim (financijskim i pravnim) znanjem kako bi mogao voditi brigu o raspodjeli imovine Kluba.

Likvidator zastupa Klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Kluba do okončanja postupka likvidacije i brisanja Kluba iz Registra udruga.

Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstva Kluba u visini koju određuje Izvršni odbor na prvoj sjednici nakon njegovog imenovanja.

 

XIV. STATUSNE PROMJENE

Članak 67.

O statusnim promjenama Kluba odlučuje Skupština tročetvrtinskom većinom glasova redovnih članova Kluba.

Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom čiji financijski izvještaji iskazuju negativan rezultat.

 

XV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR KLUBA

Članak 68.

Sve međusobne sporove proizašle iz članstva u Klubu i/ili aktivnostima u sklopu djelovanja Kluba, članice se obvezuju riješiti mirnim putem uz arbitražu Izvršnog odbora.

 

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 69.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Informatičkog Kluba koji je donijela Skupština Kluba 1. veljače 1999. godine.

 

Članak 70.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom usvajanja na Skupštini Kluba.

 

 

U Velikoj Gorici, 05. rujna 2015. godine

 

Predsjednik Informatičkog kluba ”VEL_IK”

Jurica Levak